Dictionary

Currently 51389 published articles

Anfangsbuchstabe wählen:

Suchtipps
 • Geben Sie als Suchbegriff Namen oder Teile von Namen ein:
  • müller findet den Namenartikel Müller
  • hof* findet Namenartikel, die mit Hof beginnen
  • *er findet Artikel, die auf er enden
  • *au* findet Artikel, die au enthalten
  • *au*mann findet Artikel, die au enthalten und auf mann enden
 • Hinweis:
  Haben Sie die Treffermenge durch Filter oder ausgewählte Anfangsbuchstaben wie A B C eingeschränkt, wird nur diese eingeschränkte Menge durchsucht.

Ausgewählt: 63

serbisch × Alles zurücksetzen

Name Rank Frequency
Adamovic 59297 57
Antonovic 186003 11
Arlov 266164 6
Bogdanovic 27869 134
Budimir 28832 129
Budimirovic 322730 4
Colak 7480 480
Colakovic 97917 29
Damjan 338337 4
Damjanic 227919 8
Damjanovic 39748 90
Dedic 21949 172
Dedovic 132833 19
Golubic 87467 34
Golubovic 50713 68
Habibovic 97917 29
Ibrahimovic 48314 72
Jaksic 37888 95
Jon 128281 20
Jovanovic 3978 856
Kolar 8373 434
Kolaric 46200 76
Kolarov 199748 10
Kovac 6722 533
Kovacev 138322 18
Kovacevic 5831 607
Kovacic 14605 257
Kowatschewitsch 207318 9
Lukac 49392 70
Lukic 9433 389
Maksimovic 28446 131
Markovic 4083 838
Mik 48632 71
Mikan 199748 10
Muratovic 31021 119
Nikolic 5167 679
Nikolov 33847 108
Nikolova 70521 45
Novak 3061 1089
Novakov 133599 19
Nowak 156 11551
Olic 359991 3
Orlovic 82908 37
Osmanovic 28356 132
Pavlov 33276 110
Pavlovski 114365 24
Petrovic 3768 898
Petrovski 110374 25
Poljak 38036 95
Poljakovic 179384 12